អាជីវកម្ម

Money Economic

វិធី ៣ យ៉ាងរក្សាបានភាពរីកចម្រើនអាជីវកម្មទោះបីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ

ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាក មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនរំពឹងផលល្អពីការរស់នៅធម្មតាតាមគន្លងថ្មីប៉ុន្មាននោះទេ។ ច្បាស់ណាស់ថា អ្វីដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬសហគ្រិនជួប ក៏ដូចជាកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះគឺជាឧបសគ្គ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា ត្រូវផ្តេកផ្តួលតាមវានោះទេ ផ្ទុយមកវិញគឺជាការជំនះដើម្បីអាចបន្តដំណើរអាជីវកម្មខ្លួនទៅមុខទៀតបាន។

គំនិតអាជីវកម្ម

គំនិតអាជីកម្មដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ ២០២១

មនុស្សមួយចំនួនធំ តែងតែចង់មានអាជីវកម្មមួយផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្ …

គំនិតអាជីកម្មដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ ២០២១ Read More »