អភិវឌ្ឍខ្លួន

change job

ចង់ប្តូរការងារ តែគ្មានបទពិសោធន៍?

ជាទូទៅ ការធ្វើការងារតែមួយជំនាញឬមួយមុខច្រើនឆ្នាំ អាចធ្វើអោយយើងធុញទ្រាន់ ហើយប្រហែលជាចង់សាកដូរទៅធ្វើការងារថ្មីមួយ ដើម្បីរៀនក៏ដូចជាសាកល្បងបទពិសោធន៏ថ្មី។

Bun Park

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកនិយាយដ៏ពូកែម្នាក់?

មនុស្សដែលពូកែនិយាយស្ដីទទួលបានលាភសក្ការៈជាច្រើននៅក្នុងជី …

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាអ្នកនិយាយដ៏ពូកែម្នាក់? Read More »