ព៍ត័មាន

Bag to School

កម្មវិធី Bag to School របស់ក្រុមហ៊ុន Camazoon

កម្មវិធី Bag to School របស់ក្រុមហ៊ុន Camazoon ផ្ដល់ជូនសម្ភារៈសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន ៦០ នាក់ និងគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាចំនួន ៧ នាក់ នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងស្ថិតនៅ ឃុំតាជេស ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង